Paub Qhov Tseeb txog Kev Rub Nqi Pej Xeem

Authored By: Oregon Law Center, et al

Paub Qhov Tseeb txog Kev Rub Nqi Pej Xeem Daim ntawv qhia qhov tseeb no tsis yog siv ua cov lus qhia txog fab kev cai lij choj.Cov neeg uas muaj kev txhawj xeeb txog cov txiaj ntsig rau pej xeem uas tej zaum yuav cuam tshuam rau lawv qhov kev nkag teb chaws uas yuav tsum thov kev pab los ntawm tus kws lij choj txog fab kev nkag teb chaws. Hloov kho tshiab zaum kawg nkaus Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 19, 2022 The Biden Administration’s new Public Charge rule makes it safe for immigrants to get most public benefits that support their health, nutrition, and housing. The rule becomes effective Dec. 23, 2022.

Download tau 3 nplooj ntawv PDF

Last Review and Update: Jan 09, 2023
Back to top