Vietnamese / Tiếng Việt

Các nguồn trợ giúp hiện có 

Bấm vào đề tài dưới đây để tìm thông tin về các quyền pháp lý của quý vị, luật và tòa án, các mẫu đơn về pháp lý và còn nữa bằng ngôn ngữ của quý vị.

Tìm sự trợ giúp về pháp lý gần với quý vị

Tìm các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc giá hạ? Tìm một danh sách các cơ quan trợ giúp pháp lý và cộng đồng cung cấp dịch vụ tại vùng của quý vị. Bấm vào bất cứ tên nào trên danh sách để biết về các dịch vụ được cung cấp và cách liên lạc với họ. 

Back to top