Thông tin về Chương trình Trợ cấp Tạm thời cho Nạn nhân Bạo lực Gia đình (TA-DVS)

Thông tin về các khoản tiền có thể có thông qua chương trình TA-DVS của DHS Oregon dành cho người sống sót trong gia đình bị bạo lực nếu cần thiết cho sự an toàn. Các khoản tiền này cũng có thể được cung cấp cho những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục trong nước hoặc những người sống sót sau cuộc tàn sát.

Tải xuống một trang PDF 6 trang hoặc đọc trực tuyến

Last Review and Update: Apr 19, 2018
Volver arriba